logo_restartSTRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE ÚSTECKÉHO, MORAVSKOSLEZSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE

http://restartregionu.cz/

 

Usnesením č. 826 ze dne 19. října 2015 rozhodla vláda ČR o hospodářské restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, čímž dala najevo, že si je vědoma problémů v těchto strukturálně postižených oblastech, a zavázala se zastavit jejich zaostávání a nastartovat jejich prosperitu.

Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo zpracovat vstupní analýzu, která podrobně zhodnotila aktuální situaci, nejzávažnější problémy a rozvojový potenciál dotčených regionů.

Na základě vstupní analýzy vznikl strategický rámec, který pojmenoval základní principy společné pro všechny kraje a vyjádřil dlouhodobou strategii vlády, jak podpořit, usnadnit a zrychlit restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených regionech. Podle ní budou příslušné kraje ve spolupráci s vládou přijímat opatření ve všech klíčových oblastech.

Proměna hospodářské struktury se bude odehrávat v sedmi tematických oblastech s jasně definovanými cíli:

Podnikání a inovace
Cíl: Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích.

Přímé zahraniční investice
Cíl: Více zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou.

Výzkum a vývoj
Cíl: Výzkum a vývoj s většími přínosy pro hospodářství.

Lidské zdroje
Cíl: Kompetentní lidé pro průmysl, služby a veřejnou správu.

Životní prostředí
Cíl: Revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel.

Sociální stabilizace
Cíl: Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou.

Infrastruktura a veřejná správa
Cíl: Kvalitnější infrastruktura a lepší kvalita veřejných služeb.

Konkrétní opatření jsou formulována v tzv. Akčních plánech, které vzešly ze strategického rámce a příslušných krajských diskuzí a byly zpracovány zvlášť pro každý region. Cílem Akčních plánů je co nejlépe zacílit vládní podporu v těchto regionech, zabránit jejich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat růst.

Návrhy Akčních plánů byly schváleny Krajskými dozorčími radami a následně předány Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu obchodu a průmyslu. V další etapě byly návrhy pro jednotlivé kraje zpracovány do společného Akčního plánu a připraveny pro projednání vládou. Před jednáním vlády o Akčním plánu byla z úrovně premiéra svolána Konference restrukturalizace. V případě schválení Akčního plánu bude podepsána dohoda o naplňování mezi Vládou a regiony.

Projekt restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (Restart) je realizován ve spolupráci Úřadu vládního zmocněnce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod záštitou Vlády ČR.

Dokumenty ke stažení:

Vstupni_analyza_strat_restrukturalizace_2_2016

Usnesení vlády č. 826 o postupu přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

Usnesení vlády ČR č. 3 o Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Restart.pdf

http://www.restartregionu.cz/aktuality/cr/

Dokument_ Strategický rámec hosp. restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

Tisková zpráva_ Regiony potvrdily návrh AP 11_4_2017

Příloha TZ_příklady opatření návrhu AP

RESTART – finální verze AP schválená vládou

 

VIDEOSPOT k RESTARTu

Reportáž se starosty konkrétních měst a obcí, kteří už podali předžádosti do výzev k brownfieldům.


17. 7. 2017 Akční plán předložený vládě zahrnuje celkem 65 konkrétních opatření – jeho významnou část tvoří návrhy na podporu podnikání a investic, vylepšení infrastruktury či stabilizace lidských zdrojů v jednotlivých regionech. Během přípravy prošly širokou regionální diskusí s úřady, vládními institucemi, firmami, neziskovými organizacemi i univerzitami.

Akční plán obsahuje tato konkrétní opatření.

PILÍŘ A – PODNIKÁNÍ A INOVACE

 • Dotace na nové technologie pro firmy
 • Poradenský program na podporu exportu
 • Dotace na podporu začínajících podnikatelů
 • Zkvalitnění aktivit CzechInvestu na podporu podnikání
 • Dotace na spolupráci firem a výzkumných organizací

PILÍŘ B – PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE

 • Dotace na regeneraci a podnikatelské využití starých areálů ve městech a obcích
 • Dotace na rozvoj a zkvalitnění průmyslových zón
 • Zpracování projektu na propojení těžby a budoucího využití lithia v Ústeckém kraji tak, aby případná těžba přilákala do regionu investice, výzkum, odborníky a kvalitní pracovní místa
 • Rozvoj regionální politiky „aftercare“

PILÍŘ C – VÝZKUM A VÝVOJ

 • Soubor dotačních nástrojů na podporu výzkumu a vývoje (přeshraniční spolupráce, společenskovědní výzkum, spolupráce výzkumných organizací, rozvoj inovačních aktivit malých a středních podniků)
 • Podpora výzkumu v oblasti chemie
 • Vytvoření programu na získávání expertů a výzkumných pracovníků
 • Analýza využití geotermální energie jako místního přírodního zdroje v dotčených krajích
 • Vytvoření městské zóny pro testování vozidel bez řidiče v Ústí nad Labem
 • Finanční prostředky na vzdělávání a výzkum v oblasti balneologie v Karlovarském kraji

PILÍŘ D – LIDSKÉ ZDROJE

 • Finanční prostředky na rozvoj infrastruktury vysokých škol ve strukturálně postižených regionech
 • Analýzy účinnosti stávajících programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a navržení specifické podpory pro kariérové poradenství, rozvoj podnikavosti, jazykové vzdělávání, vzdělávání budoucích zaměstnanců pro využívání moderních technologií
 • Revize systému investičních pobídek – finanční podpora pro firmy na tvorbu pracovních míst
 • Zefektivnění rekvalifikací
 • Finanční prostředky na tvorbu pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané
 • Dotace pro sociální podniky
 • Zefektivnění činnosti Úřadu práce
 • Podpora dojíždění za prací

PILÍŘ E – Sociální stabilizace

 • Řešení zadluženosti obyvatel – vzdělávání finanční gramotnosti na školách, zpřísnění pravidel pro nezaměstnané dlužníky, zjednodušení pravidel pro pracující dlužníky, podpora zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pracovníky v exekuci
 • Vyhodnocení dosavadních nástrojů na zapojení dětí ze sociální slabých rodin do vzdělávání a jejich zefektivnění
 • Analýza dopadu stárnutí populace na ekonomiku krajů, rozvoj sektorů služeb a zboží určených pro segment lidí vyššího věku
 • Integrovaný projekt na řešení problematiky bydlení
 • Příprava podpory umění a sounáležitosti s regiony
 • Opatření směřující k rozvoji zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji ke zkvalitnění péče o obyvatele

PILÍŘ F – Životní prostředí

 • Rychlejší odstraňování ekologických škod, včetně navýšení finančních prostředků
 • Příprava dotačního programu na využití a oživení ploch po těžbě
 • Analýza využití přečerpávacích elektráren
 • Rychlejší realizace obnovy krajiny po těžbě, včetně navýšení finančních prostředků
 • Program obnovy porostů Krušných hor
 • Navýšení prostředků na demolice vybydlených objektů
 • Příprava dotačního programu na regeneraci nevyužívaných areálů ve městech a obcích pro rozvoj městských funkcí a služeb
 • Zpracování studie pro využití Východního nádraží v Děčíně pro rozvoj podnikání, vzdělávání a služeb
 • Zpracování analýzy rozvoje města Terezín a jeho zvláštních historických objektů

PILÍŘ G – INFRASTRUKTURA A VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • Dobudování dálnic a silnic I. třídy
 • Navýšení rozpočtů krajů na stavbu a opravy silnic II. a III. třídy
 • Zkapacitnění a modernizace železnic
 • Dotace na rozvoj regionálního letiště Karlovy Vary

Celý dokument k přečtení zde: AKČNÍ PLÁN

 

Usnesení vlády č.3

Restart tz.2

 

KDO A JAK MŮŽE ČERPAT PROSTŘEDKY Z RESTARTU? MŮŽE SE DO NĚJ ZAPOJIT VEŘEJNOST? NEZŮSTANOU MYŠLENKY JEN NA PAPÍŘE?

Odpovědi na tyto a další nejčastější otázky týkající se naplňování vládního programu Restart najdete zde http://restartregionu.cz/faq/