Zásady ochrany osobních údajů

Kancelář zmocněnce vlády (dále jen úřad) zpracovává osobní údaje Subjektu údajů především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu Subjektů údajů, pokud nejde o zpracování, ke kterému právní předpisy souhlas nevyžadují a umožňují zpracování na základě jiného právního důvodu (typicky plnění právní povinnosti, zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu apod.).

Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a k plnění nezbytné pro splnění smlouvy. Může využívat i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu a pro oprávněné zájmy Správce.

Podle žádného obecně závazného právního předpisu není Subjekt údajů povinen poskytnout Úřadu své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Subjekt údajů nemusí udělit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutí svých osobních údajů může kdykoliv odmítnout a již udělený souhlas může kdykoliv odvolat. Poskytne-li Subjekt údajů své osobní údaje Úřadu, činí tak zcela dobrovolně.

Správce zpracovává osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefonický kontakt.


Subjekt údajů má právo požadovat od Úřadu informace, zda a v jakém rozsahu jsou subjektu údajů osobní údaje zpracovány. Dále má subjekt údajů v souladu s Nařízením právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje Subjektu údajů budou Úřadem zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Úřad tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem. Identifikační a jiné osobní údaje Subjektu údajů budou vedeny v informačních systémech Úřadu společně s veškerými údaji a informacemi o Subjektu údajů. Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných smlouvách, ve Spisovém a skartačním řádu, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Webové stránky jsou zabezpečeny protokolem HTTPS. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Správcem osobních údajů je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, IČ: 713 77 999, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha Nové Město.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
e-mail: poverenec@czechinvest.org
poštovní adresa: zasílejte „k rukám Pověřence“ na adresu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha Nové Město